Algemene voorwaarden

Ten behoeve van Rijbewijs-service

Artikel 1.

Algemeen  1.1. Deze  voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen opdrachten diensten mededelingen adviezen, aanvaardingen, leveringen. uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van de verkeeropleiding, behoudens indien en voor zover de verkeersschool schriftelijk anders verklaart.  1.2. In alle gevallen waarin door de verkeersschool van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De verkeersopleiding is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers dat gene toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd. 1.4. Elke opdracht dan wel inschrijving die door de rijopleider aan de cursist is bevestigd, wordt door haar als bindend  beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken. 1.5 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de leerling wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2.  

Verplichtingen verkeersschool    De rijopleider is verplicht er zorg voor te dragen dat de rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)  2.1. de volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht. 2.2. de leerling  zoveel mogelijk rijdt in dezelfde auto en zal in principe ook het rijexamen in die auto afleggen. 2.3. de aanvraag voor het rijexamen wordt door de verkeersschool, onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder  overlegging van de benodigde bescheiden  daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de  datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de  kosten van het examen aan de verkeersopleiding rijsnel heeft voldaan, 2.4. de eigen verklaring van de cursist getoetst is op juiste verstrekte gegevens; 2.5. alle noodzakelijke (Bedrijf) verzekeringen aanwezig zijn;  2.6. de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rij school hiervan melding moet maken. 

Artikel 3.  

Cursist verplichtingen   De leerling is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;  3.1. De leerling dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het  afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen. 3.2. Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de les duur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval  dient de volledige lestijd betaald te worden. 3.3 Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 48 uur voor de les, aan de rijopleider melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt een andere afspraak voor de les gemaakt. 3.5. Een rijles die binnen 48 uur wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht. 3.4. Voor de aanvraag van het theorie-examen, praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets dient de cursist de rijschool te machtigen via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen.

3.5. Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en of psychische situatie en medicijn  alcohol en of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid. 3.6. De Leerling dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk en theorie examens van de gemachtigd over de  benodigde bescheiden beschikt. De rijopleider is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen  als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden. 3.7. Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht  hiervan melding te maken aan de rij school. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de rijopleider hiervoor niet aansprakelijk. machtigen via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen.

Artikel 4.  

Betaling   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor de  praktijk en theorieles contant te voldoen. De kosten van de leer- en lesboeken ten behoeve van de praktijk en of theorielessen dienen bij aflevering contant te worden voldaan. 4.1. De verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst de lesprijs aan te passen.  De cursist heeft in dat geval het recht om de les overeenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijswijziging. 4.2. Indien een rijles niet contant wordt voldaan aan de instructeur, dan ontvangt de cursist een factuur. Indien deze factuur  niet binnen veertien dagen wordt voldaan, is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de cursist, is hij/zij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

4.3. Indien de cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag. 4.4. Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft de verkeersopleiding rijsnel het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest. 4.5. De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele  overeengekomen kortingen te vervallen.

Artikel 5. 

Aanvraag praktijkexamen, herexamens en of tussentijdse toets.  Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag contant en gelijktijdig met de invulling van de benodigde bescheiden en de eigen verklaring aan de school te worden voldaan. 5.1. Indien het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de  examenaanvraag aan de verkeersschool is opgegeven. 5.2. De rijopleider is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie examen, dan wel het praktijkexamen door te berekenen.  5.3. Indien het praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten. 5.4. Indien de daartoe gemachtigd het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de cursist een lesuur in rekening brengen voor het opnieuw vast te stellen examen. 5.5. Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan de rijschool besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.   

Artikel 6.   

Beëindigen van de les overeenkomst . Indien de overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan, hebben zowel de rijschool als de cursist het recht om tussentijds te beëindigen. Er dient daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. In onderling overleg kan van deze termijn worden afgeweken. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan de bevoegde instantie betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De cursist is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 3.3.  6.1. Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, dan kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder gehoudenheid de lesprijs van een lesuur verhoogd met de administratiekosten te vergoeden.

Als het bedrag in een keer vooruitbetaald is, dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag terug betalen verminderd met het door hem/haar betaalde examengeld plus de al genoten rijlessen en administratiekosten onder aftrek van eventuele kortingen. 6.2. De rijschool kan de les overeenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd. 6.4. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist. 6.3. Bij beëindiging van de les overeenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie van aan de rijschool betaalde examengelden ter hoogte van het door de gemachtigd vastgestelde tarief, voor zover de rijschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan die gerechtigd. Slechts bij de op naam gereserveerde examens vervalt het recht op restitutie.  

Artikel 7.  

Vrijwaring  De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of over rijdingen tijdens de rijles,  alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij;   de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de  verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;  de cursist tijdens de rijles onder invloed  is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;  de leerling een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.  de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

Artikel 8.  

Aansprakelijkheid   De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

Artikel 9.  

Klachten  De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie van de rijschool.

Artikel 10.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 10.1. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen.

Artikel 11. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden.  Deze Voorwaarden Verkeersopleiding Rijsnel zijn toepasselijk op elk Aanbod dat Rijsnel doet via haar Website en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen rijschool en Cursist. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van onze Website en of een Product te kopen op onze Website. Klik www.rijsnel.nl/algemene-voorwaarden om deze voorwaarden op te slaan. De Voorwaarden liggen tevens ter inzage ten kantore van  rijbewijs-service, Keurenplein 4, Amsterdam, en zullen op verzoek worden toegezonden. Het verzoek tot toezending kan gericht worden aan info@rijbewijs-service.nl. 11.1    De tekst van deze voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Cursist ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Cursist op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Cursist langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

11.2.    Het is mogelijk dat naast deze Voorwaarden tevens specifieke product of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn. In dat geval zullen de specifieke product of dienstvoorwaarden overeenkomstig het tweede lid aan Cursist ter beschikking worden gesteld. Bij strijdigheid tussen deze Voorwaarden en specifieke product of dienstenvoorwaarden zullen de specifieke voorwaarden voorrang verkrijgen. 11.3.    Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze nadrukkelijk vooraf en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Rijbewijs-service en de Cursist en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst. 11.4.  Indien enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen, Rijbewijs-service, in overleg met de Cursist, nieuwe bepalingen zal vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen.

Artikel 12. 

Het Aanbod.   De geldigheidsduur van een Coupon en speciale voorwaarden waaronder een Rijles(sen) worden aangeboden zijn in het Aanbod vermeld. Rijbewijs-service behoudt zich het recht voor de duur van een Aanbieding te verlengen dan wel te verkorten zonder voorafgaande aankondiging. 12.1.    Ieder Aanbod dat op de Website wordt gedaan in welke vorm dan ook geldt als een vrijblijvend Aanbod. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten ten aanzien van de omschrijving van Producten en Diensten in het Aanbod binden Rijbewijs-service niet. 12.2.    De in het Aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW, de prijs en de BTW worden vermeld op de coupon en kunnen fungeren als factuur voor zakelijke aankopen. Andere facturen dan deze zullen niet door Rijbewijs-service worden geleverd. 12.3.   Coupons zijn gedurende een 3 maanden geldig, na datum afgifte. Inden na deze datum het gebruik/verwisseling zal vinden zijn de coupon’s niet meer geldig.

Artikel 13.

De Overeenkomst.   De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Cursist van het Aanbod binnen de in het Aanbod gestelde termijn en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder betaling van de prijs van het aangeboden Rijles(sen) middels de op de Website opgenomen betaalfaciliteit. 13.21.   Indien de Cursist het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Rijbewijs-service langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. 13.2.   De informatie bij de desbetreffende aanbieding wordt met uiterste zorg handmatig samengesteld door een Rijsnel.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en/of onvolledigheden dan wel onjuistheden als gevolg van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 14.  

Herroepingsrecht.   Bij levering van Producten: Bij de Aankoop van Producten heeft de Cursist de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Cursist. 14.1.    Bij levering van Diensten: Bij levering van Diensten heeft de Cursist de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste vijf dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.  14.2.    Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Gebruiker zich richten naar de door Rijbewijs-service bij het Aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies 14.3. Kosten in geval van Herroeping.   Indien de Cursist gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.  14.4.    Indien de Cursist een bedrag betaald heeft, zal Rijbewijs-service dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de ontvangst van de coupon, terugbetalen.  14.5. Uitsluiting Herroepingsrecht, Rijbewijs-service kan het herroepingsrecht van de Cursist uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3.  14.6. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor de volgende Producten: rijles(sen). Producten lesstof voor theorie en praktijkexamen.

Artikel 15. 

Verzilvering Coupon.   Alle coupons zijn voorzien van een unieke aan elkaar gekoppelde codes, de couponcode. Op het moment dat de Cursist de coupon bij de rijschoolhouder verzilvert, controleert de rijschoolhouder deze codes via een in zijn bezit zijnde couponlijst. 15.1. Een coupon kan worden overgedragen. Rijbewijs-service behoudt zich het recht voor om in geval van een gegronde verdenking daarvan de coupon van de betreffende Cursist te annuleren, zijn gegevens aan de betreffende rijschoolhouder door te geven en juridische stappen te nemen. 15.2. Iedere coupon kan slechts een keer bij de betreffende rijschoolhouder worden verzilverd, tenzij bepaald anders aangegeven. Wanneer de waarde van de coupon niet volledig wordt verbruikt of wanneer niet volledig gebruik wordt gemaakt van de lessen, vervalt het niet gebruikte verschil. Een restitutie is niet mogelijk.

15.3. Voor zover niet anders aangegeven, raden wij aan het tijdstip voor de rijles(sen) goed af te spreken met de rijschoolhouder. 15.4. De coupon kan alleen binnen de daarop vermelde geldigheidsduur bij de rijschoolhouder worden verzilverd. Wanneer de coupon, na afloop de in artikel 6 genoemde herroepingstermijn, binnen de in de coupon vermelde geldigheidstermijn niet wordt verzilverd, kan de Cursist jegens rijschoolhouder geen rechten meer aan de  coupon ontlenen. 15.5. Ingeval de rijschoolhouder zijn uit de coupon voortvloeiende verplichtingen bij verzilvering van de coupon door de leerling binnen de geldigheidsduur niet nakomt, is dit in beginsel een probleem tussen de rijschoolhouder en de Cursist. Indien de Cursist Rijbewijs-service over voormelde weigering door de rijschoolhouder binnen 3 werkdagen na weigering informeert, is Rijbewijs-service bereid tot bemiddeling en/of aanbieden bij een aangesloten rijschool, zulks ter bepaling door rijschool.

Verkeersopleiding Rijbewijs-service  is niet tot restitutie- en/of schadeloosstelling en/of enige vergoeding verplicht. 15.6.  Rijbewijs-service biedt op geen enkele wijze garantie voor de door de Cursist bij de rijschoolhouder verkregen les(sen). 15.7. De op de deal vermelde prestatie levert de betreffende rijschoolhouder tegenover de Cursist voor eigen naam en voor eigen rekening. Rijbewijs-service is tegenover de Cursist dan ook niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de rijschoolhouder bij het leveren van de les(sen). 15.8. Mochten er bij het verzilveren van de coupon of bij het leveren van een les(sen) of problemen ontstaan, zal Rijschool haar uiterste best doen een oplossing te vinden. De Cursist moet dan wel binnen bekwame tijd per e-mail of telefonisch contact met Rijbewijs-service hebben genomen.

Artikel 16. 

Klachtenregeling.  In geval van klachten over de geleverde rijles(sen) kunnen deze gemeld worden bij de Klantenservice van Rijbewijs-service: klacht@rijbewijs-service.nl.  16.1.  Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Rijbewijs-service, nadat de Cursist de gebreken heeft geconstateerd.

Artikel 17. 

Overeenkomst    Op overeenkomsten tussen Rijbewijs-service en de Gebruiker waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Winkelwagen